ثبت دستگاهبا تشکر از حسن انتخاب شما ، جهت ثبت دستگاه شما در سامانه مرکز کنترل لطفا فرم زیر را تکمیل و ارسال کنید.